Sammanställning av enkätsvaren

 Samiska språk och kultur på nätet: sammanställning av enkäten

Syftet med enkäten var att undersöka hur samiskt producerade eller co-producerade webbplatser och digitala miljöer används och tas emot.

Enkäten spreds elektroniskt via föreningar, nätverk och sociala medier och 67 svar har inkommit.

#2. Några frågor om vem du är:

1. Ålder

 

Nära hälften av de som svarat på enkäten är mellan 25 och 40 år. En mindre andel är över 60 år.

2. Kön

71,2% kvinnor

Som jag tidigare kommenterat på bloggen är en överrepresentation av kvinnor inte förvånande vad gäller kulturfrågor och aktivt deltagande på internet.

Senare i enkäten frågade jag om eventuellt skapandet av egna hemsidor och bloggar. Till frågan ”Skapar du egna sajter, t.ex. hemsida eller blogg?” svarade 32% av kvinnorna JA, mot 26% av männen.

3. Bosättning

25 från Västerbotten

20 från Norrbotten

16 från övriga Sverige

7 från Norge

(OBS! Totalet skiljer sig från antal svar pga dubbelbosättning i vissa fall)

4. 53% anger att arbetsuppgifter om att främja eller utveckla samiska språk och kultur ingår i arbetet

#3. Om användandet av samiskt producerade sajter

Med samiskt producerade sajter menas hemsidor, bloggar, digitala online miljöer mm producerade av, eller i samarbete med, samiska aktörer. På några större sajter läggs samiskt producerat material ut, t.ex. YouTube eller Wikipedia (på samiska). Dessa räknas också in.

1.  Besöksfrekvens

 

2. När det gäller andra sajter svarar 89,7% att de dagligen besöker andra sajter, 10,3% att de besöker andra sajter någon gång i veckan.

 

 

3. I vilket syfte?

Information- och nyhetssökningen är det huvudsakliga målet för de besökare av samiska webbmiljöer som besvarat enkäten.

I kategorin ”annat” anges studier, bevakning och inspiration/nyfikenhet som andra skäl till surfandet på samiska hemsidor o.dyl.

4. Dessa svar sammanfaller med vilka favoritsajter enkätbesvararna har angett. För att kunna ge en överskådlig översikt av svaren har jag grupperat dessa sajter under olika kategorier.

Samiska nyhetssajter (t.ex. Oddasat, Sameradion i Norge och Sverige) återkommer ett stort antal gånger. Informationssajter (t.ex. samer.se, sametingens hemsidor) nämns också i många svar.

Andra typer av sajter som nämns ett avsevärt antal gånger är bloggar.

5. 27 st. anger att de har barn- eller barnbarn.

6. Bara ett litet antal sajter nämns som svar till frågan om specifika samiska sajter som besöks mest med barn. Dessa är barnprogramsajter (mánáid-tv, unna junná) samt nyhetssajter i några fall. Bland favorit sajter (9) anges några få svar som överensstämmer med ovan. UR:s produktioner (bl.a. Cugu) nämns ett flertal gånger.

7. Internetsökning med barn  

På den vertikala axeln läses antal svar och på den horisontella axeln återfinns gradskalan för hur viktigt man anser ett svarsalternativ är (1 viktigast och 4 minst viktigt).

Endast 18 svarade på denna fråga, vilket innebär att resultaten bör beaktas med försiktighet (gör det svårt att dra några slutsatser). Det skiljer sig endast 1 till 2 svar mellan de olika alternativen.

”Språk” framstår här som viktigt med 9 svar på alternativ 1 och 2 på skalan.

Svaren vad gäller ”spel” är mer spridda. Vi ser en nästa lika hög svarsfrekvens både som minst viktigt (4) och som viktigast (5).

”Berättelser” får en något högre procent i svarsalternativ 1-2 (ca 44,4%), men dock inte obetydligt antal har angett 1-2 (38,8%).

”Videos och musik” något mindre viktigt med 7 svar på alternativ 1 och 2 på skalan.

8. Förväntningar med samiska sajter för barn

Med ”annat” menas bl.a. information samt betonas vikten av samspelet mellan underhållning och inlärning.

#4. Eget skapande

64% anger att de skapar egna sajter, såsom bloggar o.dyl. och 36% anger att de skapar material till andra sajter (t.ex. FB, Youtube, Wikipedia)

Syften som anges är huvudsakligen marknadsföring samt kunskaps- och informationsförmedling.

#5. Förväntningar och upplevelser

1. Förväntningar med samiskt producerade sajter

På den vertikala axeln läses antal svar.

Svaren ger oss ett tydligt mönster: sajterna som förmedlar aktuella nyheter om Sápmi rankas som viktigaste, medan underhållning och kommunikation anses som mindre viktigt.

2. Besvaras dina förväntningar?

En majoritet (54,3%) svarar att deras förväntningar inte besvaras. De huvudsakliga skäl som anges är brist på sajter för barn; dåligt uppdaterade sajter; otillräckligt synliggörande; otillräckligt med nyheter och information (här hänvisas både till kvalitet och kvantitet); för lite på samiska (här nämns samiska överhuvudtaget samt syd- och lulesamiska).

34,3% svarar positivt på frågan medan resterande tycker att deras förväntningar besvaras endast delvis.

Hela 32 (dvs 47,8%) har valt att inte besvara frågan. (Högre bortfall vid textsvarsalternativ är vanligt).

3. Saknar du någon sajt?

Det kom många olika svar på den frågan. Det som efterfrågas mest är barnsajter, ett större utbud av nyhetssajter samt mer på samiska (lule-, ume- och sydsamiska nämns i sammanhanget). Även ämnesspecifika sajter efterfrågas (om arkivmaterial, renskötsel, forskning, översättningssajt, slöjdsajt och för släktforskningssajt).

Några nämner också att de saknar Same.net (en samisk internetbaserad mötesplats som skapades redan på slutet av 90-talet).

#6. Internets möjligheter och begränsningar

1. Uttalade mål och hur de uppfylls  

Påståenden om att samiska sajter ”Stödjer språkinlärning” och
”För vidare samiska traditioner” anses uppfyllas i mindre grad (67,5% resp 69,8% svarar ”till viss mån” eller ”i mindre grad”).

Målen ”Förmedlar effektiv och kvalitetsrik information” samt ”Skapar en mötesplats” anses uppfyllas i högre grad (63,5% resp 59,1% svarar ”mycket bra” eller ”ganska bra”).

Bedömningen huruvida målet ”Stärker den samiska identiteten” uppfylls får en stor spridning.

Dock kan påpekas att bara några få har svarat ”inte alls” för något av dessa påståenden.

I kommentarsfältet kan man läsa att internet som mötesplats tillgodogörs av andra sajter såsom Facebook. Brist på hemsidor på andra samiska språk än nordsamiska tas upp här.

2. Några påståenden

Till påståendet att ”Internet erbjuder unika möjligheter för konstnärligt skapande” svarar 68,2% ”ganska bra” eller ”till viss mån”. Det är också det påståendet som har fått flest ”mycket bra”- svar (18,2%).

Till påståendet att ”Samiskt producerade sajter ger en rättvis bild av Sápmi” svarar 79,5% ”ganska bra” eller ”till viss mån”.

Påståendet ”Samiskt producerade sajter lyckas återge de olikheter och variationer som råder i Sápmi” får en stor spridning bland svaren.

75% anser att ”De samiska språken är välrepresenterade på Internet” stämmer i mindre grad eller inte alls.

Påståendet att ”Den samiska berättartraditionen utvecklas tack vare internet” är det som fått flest att svara ”inte alls” (18,2%). 65,9% har svarat ”Till viss mån” eller ”I mindre grad”.

Till påståendet att ”Internet spelar en central roll för samisk språkrevitalisering” svarar 63,7% ”Till viss mån” eller ”I mindre grad”.

Till påståendet att ”Det finns en tydlig koppling mellan det man ser på dessa sajter och verkligheten” anser 79,5% att detta stämmer ”ganska bra” eller ”till viss mån”.

I kommentarsfältet påpekar flera att internet erbjuder stora möjligheter på olika plan t.ex. för att stödja språkinlärning och bidra till revitalisering, eller för konstnärligt skapande, men att dessa inte använts fullt ut.

Här nämns också att det som finns på nätet är till stor del nordsamiskt centrerat med stort fokus på renskötseln.

3. 97,7% anser att det är viktigt att sprida information om samerna till omvärlden.

4. 80% anser att internet är rätt forum för att diskutera samiskt relaterade frågor.

5. och 6. Internet som plattform för att diskutera samiskt relaterade frågor 

Fördelar med att använda internet som plattform för att diskutera samiskt relaterade frågor  

Tillgängligheten som Internet innebär tas upp av många som svarat på frågan. Där hänvisas ofta till långa avstånd i Sápmi, men också för de som bor utanför Sápmi.

En annan fördel med Internet som nämns är att alla kan skapa och att de som glöms bort av andra (=mass)medier kan komma till tals.

Andra fördelar som tas upp är internets snabbhet för information och kommunikation, dess spridning, dvs. att det är lättare att nå en bred publik. Många uppskattar också att användandet kan ske på användarens villkor (när och var vi vill) och att det är billigt.

Faror eller problem med att använda internet som plattform för att diskutera samiskt relaterade frågor

Ett problem som återkommer i många svar är nackdelen med den anonymitet som Internet ofta innebär. Många påpekar att detta påverkar negativt innehållet i inlägg och kommentarer på webbsidor.

En fara med Internet är att det anses vara lätt att sprida fel eller fördomsfull information, och att (bl.a. pga detta) blir det svårt att hitta på internet

Några som svarat på enkäten nämner också att Internet inte kan ersätta fysisk närvaro och sociala sammankomster.

7. Övriga tankar om internets möjligheter och begränsningar

Flera tar upp Internets stora potential och dess än så länge outnyttjade möjligheter.

Några anser att internet ska användas som komplement till andra källor.

Flera anser att det borde finnas krav på registrerad användare på fler sajter (och hänvisar till de problem som anonymiteten på internet kan orsaka).

Flera anser att kommunikation via internet ofta är kort och onyanserat, vilket kan öppna för missförstånd

Några nämner att en fara kan vara att man riskerar begränsa sitt liv till internet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: