Sammanfattning på svenska

Projektet undersöker samisk folklore i digitala miljöer. Syftet är att studera hur samiska traditioner och samisk kultur representeras i samiska webbmiljöer, och mer specifikt hur digitala platser kan utgöra en arena för skapande och anpassning av samiska kulturella uttrycksformer.

Jag kommer att undersöka hur dessa nya former av kommunikation kan bidra till de pågående kulturella och språkliga revitaliseringsprocesserna i Sápmi (Sameland).

Den samiska berättartraditionen utgör en form av kommunikation och har alltid varit väsentlig för överföring av sociala normer. De funktioner som berättartradition har är flerfaldiga, från identitetsstärkande till språkinlärning via underhållning. Därför är det av stor betydelse att analysera hur andra genrer och medier lyckas uppfånga och bevara denna särart. Projektet tar i beaktande artistiska och kommunikativa aspekter av berättandet.

En aspekt som står i fokus är huruvida internet kan utgöra ett forum för att stärka den samiska identiteten – ett uttalat mål på många sajter. Internets roll för språkrevitalisering i digitala medier är ytterligare ett perspektiv som kommer att studeras inom detta projekt.

Internetsidor utgör de data som ska analyseras i sitt innehåll och i det sammanhang de uppstår. Jag kommer även att genomföra intervjuer med samiska media-producenter samt med samiska konsumenter av digitala platser.

Advertisements

%d bloggers like this: