Naturen i narrativen

Jag har tillsammans med Daniel Andersson beviljats forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond för ett kommande projekt. Se intervjun här och sammanfattning nedan!

Naturen i narrativen
En studie av muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer ur ett folkloristiskt och språketnografiskt perspektiv

Miljö- och naturkatastrofer innebär ekonomiska och materiella förluster men också en störning av den naturliga ordningen. Projektets syfte är att belysa hur renskötare och jordbrukare i norra Norrland konstruerar en förståelse av förhållandet människa – natur i muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer. De händelser som står i centrum är dels nödåren 1867 och 1902-1903 samt krisåren för renägarna under 1930-talet, dels Tjernobylkatastrofen 1986. Materialet består av muntliga berättelser som finns vid de svenska dialekt- och folkminnesarkiven.

Fokus ligger på de diskurser och föreställningar som utformas i berättelserna, samt deras konsekvenser. Materialet närmas från ett folkloristiskt och ett språketnografiskt perspektiv och en utgångspunkt i analysen är berättelsernas olika aktörer och samspelet dem emellan. Genom att studera narrativer av människor med olika pragmatiska förhållanden till naturen belyses även olika former av traditionell kunskap.

Ett resultat av denna studie blir ett bidrag till dagens miljödebatt med ett annat perspektiv, där traditionell kunskap står i fokus. Valet av arkivmaterial innebär också att röster som inte tidigare varit delaktiga i historieskrivningen lyfts fram. Projektet tillför ett komparativt perspektiv där olika befolkningsgrupper får komma till tals och fokuserar på människan och hennes meningsskapande strategier.

Nature Narrated
A Study of Oral Narratives about Environmental and Natural Disasters from a Folkloristic and Linguistic Ethnographic Perspective

Environmental and natural disasters lead not only to financial and material losses but also to a disturbance of the natural order. This project investigates how reindeer herders and farmers in northern Sweden construct their understanding of their relationship with nature in environmental and natural disasters narratives. Events of central importance include the crop failure in 1867 and 1902 to 1903, the years of famine for reindeer herders in the 1930s, as well as the Chernobyl disaster in 1986. The primary data source consists of narratives in the Swedish dialect and folklore archives collections.

This project focuses on the implications of the discourses and representations that emerge from the narratives. This approach emphasizes the agency and interplay between different protagonists. The analysis of narratives from communities with divergent relationships to nature will yield new insights into forms of traditional knowledge.

This study will contribute to the current environmental debate from the perspective of traditional knowledge. The selection of narratives from the Swedish dialect and folklore archives gives voice to those previously neglected. The project offers a comparative perspective that includes different communities and focuses on meaning making strategies

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: