Monthly Archives: January 2011

Datainsamling pågår!

Det har redan kommit in en del svar (snart 50!) på min enkät om samiska språk och kultur på Internet, och den är fortfarande öppen.

Jag märker själv hur vanligt det har blivit med enkäter och jag kan tänka mig att en del suckar och tänker ”Oj, nej, inte en till!” när de nås av ett nytt meddelande om ännu en forskare som ber om deltagande och uttrycker sin tacksamhet på förhand… Det gör mig ännu mer tacksam emot dem som visar intresse för mitt projekt och faktiskt besvarar frågorna!

Målet är inte en kvantitativ undersökning, utan jag använder enkäten kvalitativt, dvs. för att hitta och förstå mönster i användandet av samiska hemsidor och digitala miljöer. Det är därför viktigt för mig att få in så många svar som möjligt.

Det finns många aspekter att ta i beaktande när en enkät ska utformas, t.ex. designen, frågorna, formatet (elektronisk eller ej), val av språk… Jag tänkte dela med mig av mina tankar bakom de val jag gjorde.

Även om jag gärna vill komma åt många aspekter på användandet av samiskt producerade hemsidor och webbmiljöer så har jag försökt begränsa mig för att enkäten inte skulle bli för omfattande. Vissa undersökningar (genomförda via enkäter? 😉 ) visar att folk är beredda att avse upp till 30 minuter för att besvara dylika frågeformulär. Jag valde en någon kortare enkät men 25 frågor, som tar ca 15-20 minuter att besvara.

De aspekter jag valt att fokusera på är syften och förväntningar med användningen av samiska webbsidor samt eventuellt eget skapande.

Mycket av det som produceras riktar sig till barn och ungdomar, därför har jag inkluderat några frågor som riktar sig till föräldrar (eller mor- och farföräldrar).

Jag har också ställt en del frågor för att se i vilken grad användarnas förväntningar matchar deras upplevelser. Det gäller även de uttalade målen som många sidor uttrycker. Eftersom jag ser internet som en del av livet (och inte som skilt från det som sker ”offline”) innefattar enkäten några frågor om vad internet kan medföra (eller inte!) och möjliggöra (eller inte!). Ytterligare aspekter samt följdfrågor kommer att tas upp i intervjuer.

Utöver att det förenklar spridning och resultatanalys så lämpar sig det elektroniska formatet väl till undersökningens tema, därför var det inte svårt för mig att välja den här formen. Plattformen erbjuder dessutom en bra teknisk möjlighet och en tydlig design. Det blir enkelt att svara och skicka in. Det underlättar också för mig att få en översikt över hur många svar som kommit in.

Ett alternativ jag övervägde ett tag var att skriva enkäten på flera språk. Men det föll snabbt pga av genomförbarhet. I så fall måste den finnas tillgänglig på åtminstone nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, norska och svenska. Spridning av en och samma enkät på 5 olika språk, samt arbetet med översättningarna verkade inte vara motiverat i förhållande till fördelarna. Svenska blev det mest neutrala alternativet i sammanhanget. Möjligheten att besvara enkäten på annat språk än svenska finns däremot kvar!

Kön och ålder (rättare sagt ”åldersgrupp”) är parametrar som spelar roll och därför eftersträvar jag en viss jämn fördelning. Än så länge är det flest kvinnor som har svarat på enkäten (hela 65%). Detta är kanske inte oväntat med tanke på undersökningens tema… Andra studier har kommenterat t.ex. att kultur skulle vara en könsfråga. En övervägande del av studenterna i språk och andra humanistiska ämnen är kvinnor. Vad gäller internetanvändandet finns det ingen enhetlig bild, förutom vad gäller bloggandet. Flera undersökningar visar att det finns en överrepresentation av kvinnor bland bloggare (59% enligt en relativt ny studie).
Jag kommer som sagt att komplettera enkäten med intervjuer. Där räknar jag med att uppnå en jämn könsfördelning.

Enkäten fortsätter att vara öppen några veckor till. Efter det kommer jag att behandla svaren kvalitativt och göra en sammanställning. Denna kommer att utgöra en del av det empiriska materialet, tillsammans med undersökningar av webbmiljöer och intervjuer, till grund för några artiklar, bl. a. kring begreppen ”plats” och ”tradition”.

Advertisements

Enkät

Jag har nu börjat skicka ut en enkät inom ramen för mitt projekt. Enkäten riktar sig till alla som läser och/eller skapar samiska webbplatser, digitala medier och miljöer. Jag hoppas få in så många svar som möjligt, för att sedan gå vidare med intervjuer

Jag är intresserad av hur samiskt producerade eller co-producerade hemsidor och sajter används och tas emot. Jag vill gärna ha både brukarens och skaparens perspektiv.

Jag skulle bli väldigt tacksam om du vill svara på enkäten. Du garanteras givetvis anonymitet!

Mer om enkäten samt länken finns här.

Coppélie


Bures boahtin! Välkommen! Welcome!

Välkommen till min blogg! Jag är postdok forskare på HUMlab vid Umeå universitet, och jobbar just nu med ett projekt om samiska kulturella uttrycksformer på nätet

Med den här bloggen vill jag dela med mig av min forskning och diskutera mitt arbete. Här kan du läsa om min pågående forskning.

Welcome to my blog!

I’m a postdoctoral fellow at HUMlab, Umeå university working currently on a project about Sámi expressive culture on the Internet.

I’ve created this blog to present, share and discuss my research project “Challenging Traditions. Digital places for Sami cultural expression”.